آوای خوزستان پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم به جابر فرمود: ای جابر سوره حمد هر مرضی به جز مرگ را شفا می دهد امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بیماری به او برسد سوره حمد را در گریبانش هفت مرتبه بخواند پس اگر مرض از بین رفت چه بهتر، و گرنه هفتادبار بخواند و من ضمانت می کنم که سلامتی یابد. http://avayekhoozestan.mihanblog.com 2020-10-01T02:05:12+01:00 text/html 2020-09-30T15:43:18+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری صفر تا 100 هندسه سال یازدهم http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/950 <div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="4">صفر تا 100&nbsp; هندسه <br></font></span></font></div><div align="center"><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="4">سال یازدهم </font></span></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><a href="https://alaatv.com/set/962" target="" title=""><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">https://alaatv.com/set/962</font></div><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div></a><div align="center"><a href="https://alaatv.com/set/962" target="" title=""><br></a><h2 class="a--list1-title"><a href="https://alaatv.com/set/962" target="" title=""></a><a href="https://alaatv.com/c/22102">فیلم جلسه 1 - فصل اول: منطق ریاضی (قسمت اول), مفهوم گزاره</a></h2><div><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="5"><a href="https://alaatv.com/set/970" target="" title="">https://alaatv.com/set/970</a></font></span></font></div><div><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="5"><br></font></span></font></div><div><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="5"><br></font></span></font></div><div><br><h1 class="m-portlet__head-text">صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) (1400-1399) علی صدری </h1><div><br></div><font color="#CC0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span></font></div><a href="https://alaatv.com/set/954" target="" title=""><div><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">https://alaatv.com/set/954</font></span></font></div></a><a href="https://alaatv.com/set/954" target="" title=""><div><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></span></font></div></a><div><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></span></font></div><div><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></span></font></div><div><font color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></span></font></div><div><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font><h1 class="m-portlet__head-text"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشتق ریاضی تجربی-11</font></span></font></h1><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">https://alaatv.com/set/842<br></font></span></font></div><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></span></font></div><div><br><h1 class="m-portlet__head-text">توابع خاص ریاضی تجربی</h1><div><font size="5" color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><a href="https://alaatv.com/set/840" target="" title="">https://alaatv.com/set/840</a></span></font></div><div><font size="5" color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></span></font></div><div><br><h1 class="m-portlet__head-text">ریاضی پایه ریاضی تجربی-پورسعید</h1><a href="https://alaatv.com/set/839" target="" title=""><div><font size="5" color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">https://alaatv.com/set/839</span></font></div></a><a href="https://alaatv.com/set/839" target="" title=""><div><font size="5" color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></span></font></div></a><div><font size="5" color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><br></span></font></div><div><br><h1 class="m-portlet__head-text">مثلثات ریاضی تجربی</h1><a href="https://alaatv.com/set/837" target="" title=""><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font size="5">https://alaatv.com/set/837</font></span></font></div></a><a href="https://alaatv.com/set/837" target="" title=""><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font size="5"><br></font></span></font></div></a><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"><font size="5"><br></font></span></font></div><div><br><h1 class="m-portlet__head-text">کارگاه نکته و تست کنکور حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398</h1><a href="https://alaatv.com/set/605" target="" title=""><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="5">https://alaatv.com/set/605</font></span></font></div></a><a href="https://alaatv.com/set/605" target="" title=""><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="5"><br></font></span></font></div></a><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="5"><br></font></span></font></div><div><br><h1 class="m-portlet__head-text">صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396</h1><div><br></div><a href="https://alaatv.com/set/171" target="" title=""><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="5" face="courier new,courier,monospace">https://alaatv.com/set/171</font></span></font></div></a><a href="https://alaatv.com/set/171" target="" title=""><div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="5" face="courier new,courier,monospace"><br></font></span></font></div></a><div><br><h1 class="m-portlet__head-text">صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری</h1><a href="https://alaatv.com/set/169" target="" title=""><div><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="5">https://alaatv.com/set/169</font></span></font></div></a><a href="https://alaatv.com/set/169" target="" title=""><div><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font size="5"><br></font></span></font></div></a><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"></span></font></div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span></font></div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 204, 204);"></span></font></div><div><br></div><font size="5" color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></font></div><font size="5" color="#000066"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"></span></font></div><div><br></div><font color="#330099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);"></span></font></div></div></div></span></font> text/html 2020-09-30T15:39:47+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری صفر تا 100 ریاضی کلاس دهم http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/949 <div align="center"><br></div><div align="center">صفر تا 100&nbsp;&nbsp; ریاضی <br></div><div align="center">کلاس دهم <br></div><a href="https://alaatv.com/#dahom" target="" title=""><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif">https://alaatv.com/#dahom</font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div><div align="center"><br><h1 class="m-portlet__head-text">صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396</h1><div><br></div><div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5">https://alaatv.com/set/190<br></font></span></font></div><div><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="5"><br></font></span></font></div><div><br><h1 class="m-portlet__head-text">صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر</h1><font color="#003300"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font size="5"><a href="https://alaatv.com/set/153" target="" title=""><div>https://alaatv.com/set/153<br></div></a></font></span></font><font color="#000099"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></font></div></div></a><a href="https://alaatv.com/#dahom" target="" title=""><div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br></font></div></a> text/html 2020-06-11T20:30:16+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری آوای خوزستان http://asgharbojari.blogfa.com http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/940 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="6" color="#990000" style="background-color: rgb(255, 255, 204);">آوای خوزستان&nbsp;</font></div><div><br></div><div><img src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/?"><font face="times new roman, times, serif" size="6" color="#3333ff" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">http://asgharbojari.blogfa.com</font></a></div></div> text/html 2020-06-11T20:30:00+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری وبلاگ دوره ی ضمن خدمت وبلاگ ضمن خدمت http://asgharbojari50.blogfa.com 09132287155 http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/930 <div style="text-align: center;"><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(41, 128, 185);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Impact, Chicago;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(241, 196, 15);"><font size="5">وبلاگ&nbsp;</font></span></span></span></h1><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Impact, Chicago;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(41, 128, 185);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(241, 196, 15);"><font size="5">دوره ی ضمن خدمت</font></span></span></span></h1><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Impact, Chicago;"><font size="5"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></span></p><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(231, 76, 60);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Impact, Chicago;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(39, 174, 96);"><font size="5">وبلاگ ضمن خدمت</font></span></span></span></h1><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Impact, Chicago;"><a href="http://asgharbojari50.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="5">http://asgharbojari50.blogfa.com</font></span></span></a></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Impact, Chicago;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);">09132287155</span></span></span></p></div> text/html 2020-04-19T22:19:41+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری آوای خوزستان http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/929 <div style="text-align: center;"><div class="post" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; width: 550px; background: url(&quot;image/823-3.jpg&quot;) center center repeat-y;"><div class="context" style="margin: 10px; padding: 0px; line-height: 25pt; overflow: hidden;"><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(231, 76, 60);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(39, 174, 96);"><font size="4" style="" face="arial, helvetica, sans-serif">سایت ضمن خدمت&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></h1><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">لطفا"لینک زیر را کلیک کنید</strong></font></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></span></span></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="http://ltms.medu.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://ltms.medu.ir</font></span></span></a></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="http://asgharbojari.salehin.ir/wp-content/uploads/sites/45077/2016/07/v6q8uqustyzb.gif" src="http://asgharbojari.salehin.ir/wp-content/uploads/sites/45077/2016/07/v6q8uqustyzb.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">به نام خدا</font></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" height="51" width="501" src="https://www.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=3725cbb4d6415fb73c02091575780930" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></h2><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سامانه های تمام استانهای کشور</font></span></span></span></h1><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://www.medu.ir/fa/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">https://www.medu.ir/fa</font></span></span></span></a></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">****************************************</font></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 128, 0); color: rgb(255, 0, 0);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">اتوماسیون اداری</font></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">برخوار اصفهان</font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;<img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></span></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://mehr24.isfedu.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(192, 57, 43);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://mehr24.isfedu.ir</font></span></span></span></span></span></span></a></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></h2><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(241, 196, 15);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">اتوماسیون نواحی اصفهان&nbsp;</font></span></span></span></h1><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="http://www.isfedu.ir/section/100/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(189, 195, 199);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://www.isfedu.ir/section/100/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20</font></span></span></a></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari11.blogfa.com/post/684" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">آشنایی با نمونه سوالات کلاسهای پیش دبستانی /اول ابتدایی تا کنکور</font></span></span></a></span></h1><ol style="margin: 0px; padding: 0px;"><li value="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><ol style="margin: 0px; padding: 0px;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></h3></li></ol><ol style="margin: 0px; padding: 0px;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</strong><img alt="AKSGIF.IR-allah gif-تصاویر متحرک الله" height="244" width="235" src="http://s5.picofile.com/file/8107655226/AKSGIF_IR_allah_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%879.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></h3></li></ol><ol style="margin: 0px; padding: 0px;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://www.askquran.ir/gallery/images/48783/1_icon_402.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></p></li></ol><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></h3></li></ol><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/post/3450/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%af%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(41, 128, 185);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(241, 196, 15);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">آشنایی با نمونه سوالات کلاسهای پیش دبستانی /اول ابتدایی تا کنکور</font></span></span></a></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><ol style="margin: 0px; padding: 0px;"><li value="5" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></li></ol><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-color: initial;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span></font></div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><a target="_blank" href="http://asgharbojari11.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><img alt="وبلاگ کلاس اول ابتدایی" height="125" width="125" src="http://up44.ir/previews/161fa2841f34df581a8ae2e5f3ccee0a.jpg" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; float: right;"></a><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><a target="_blank" href="http://asgharbojari12.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px;"><a target="_blank" href="http://asgharbojari12.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><img alt="کلاس دوم ابتدایی " height="125" width="125" src="http://up44.ir/previews/22d49fc32f30c970ca50cb913cf0add0.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></a><a target="_blank" href="http://asgharbojari14.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><img alt="وبلاگ کلاس اول ابتدایی" height="125" width="125" src="http://up44.ir/previews/6ff96a1e5aa3a4be7ffeb42b58388323.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></a></span><span style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span></a></div></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><a target="_blank" href="http://asgharbojari15.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><img alt="وبلاگ کلاس پنجم ابتدایی" height="125" width="125" src="http://up44.ir/previews/052a0fa1cb8551a9a5ff7464d70827a6.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></a><a target="_blank" href="http://asgharbojari16.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><img alt="وبلاگ کلاس اول ابتدایی" height="125" width="125" src="http://up44.ir/previews/5a461f7205406b975347d2827679bd1f.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></a><a target="_blank" href="http://asgharbojari13.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><img alt="کلاس سوم&nbsp; ابتدایی " height="125" width="125" src="http://up44.ir/previews/312a3248e03ae909d575cc5f93adb1f9.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></a></font></span></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">پیش دبستانی</font></span></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojaripd.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojaripd.blogfa.com</font></a></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">کلاس هفتم</font></span></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari17.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojari17.blogfa.com/</font></a></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">کلاس هشتم</font></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari18.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojari18.blogfa.com/</font></a></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">کلاس نهم</font></span></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari19.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojari19.blogfa.com/</font></a></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">کلاس دهم</font></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari10.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojari10.blogfa.com/</font></a></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">کلاس یازدهم</font></span></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari111.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojari111.blogfa.com/</font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">کلاس دوازدهم</font></span></span></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari122.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojari122.blogfa.com</font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سوالات مربوط به سوم و چهارم وکنکور</font></span></strong></span></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سوالات نهایی خرداد/شهریور ماه/دی ماه&nbsp; فیزیک سال 91تا97 ,.....</font></span></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari20.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojari20.blogfa.com</font></a></p><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">ضمن خدمت</font></span></span></h1><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://asgharbojari50.blogfa.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://asgharbojari50.blogfa.com</font></a></p><ol style="margin: 0px; padding: 0px;"><li value="5" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></li></ol><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">********************************</font></h2><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">با سلام</font></span></h1><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">قابل توجه فرهنگیان عزیز بازنشسته سراسر کشور</font></span></span></h2><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">نتایج قرعه کشی وام ضروری سال&nbsp;1398</font></span></strong></span></span></h1><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">با وارد کردن :&nbsp; &nbsp;شماره دفتر کل و شماره ملی و شماره حساب خود</font></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://www.cspf.ir/LoanResult.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">https://www.cspf.ir/LoanResult.aspx</font></a></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(192, 57, 43);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">ثبت نام برای گرفتن وام ضروری بازنشستگان</font></span></span></h1><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><a rel="nofollow" href="http://www1.retirement.ir/loan_n/Default.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><a rel="nofollow" href="http://www1.retirement.ir/loan_n/Default.aspx" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="https://www.cspf.ir/Content/images/IconDefault/Loan.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></a></a></div></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="http://xn--%20%2098-dwk5ga2d5kobh72s/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">وام ضروری 98</font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">********************************************************</font></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(241, 196, 15);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">نتایج قرعه کشی وام ضروری سال&nbsp;1398</font></span></strong></span></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://www.cspf.ir/LoanResult.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">https://www.cspf.ir/LoanResult.aspx</font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">**************************************************</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://www.cspf.ir/default.aspx" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="https://www.cspf.ir/Content/images/Logo.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></a></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(41, 128, 185);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(241, 196, 15);">دریافت حکم حقوقی و&nbsp;</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(142, 68, 173);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221);">فیش حقوقی باز نشستگان</span></span></font></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="https://www.cspf.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">https://www.cspf.ir</font></a></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><h1 style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15); color: rgb(142, 68, 173);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">صندوق فرهنگ برخوار اصفهان</font></span></div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(41, 128, 185);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سایت صندوق فرهنگ برخوار اصفهان</font></span></div></span></h1><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">زمان درخواست وام ضروری<span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;16</span>هر<span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 0);">&nbsp;ماه</span>&nbsp;از ساعت&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 0);">11</span>&nbsp;شروع می شود</font></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">جهت ثبت نام وام به سایت<span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 0, 0);">vam.isfedu.ir</span>مراجعه نمایید.</font></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="http://www.farhang1.ir/uindex.php" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://www.farhang1.ir/uindex.php</font></a></p><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: left;"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">شماره تماس :09132287155</font></span></div></span></h2><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-color: initial;">برچسب‌ها:&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">سوالات و آزمونهای</a><span style="background-color: initial;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">دوره ی ضمن خدمت</a><span style="background-color: initial;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af99" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">جدید99</a><span style="background-color: initial;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/98" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">98</a><span style="background-color: initial;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">را در این وبلاگ</a></font></div></div><div class="date" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 63px; width: 550px; color: rgb(172, 5, 5); background: url(&quot;image/823-4.jpg&quot;) right bottom no-repeat;"><div class="right" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 15px 20px 0px 0px; float: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">[ جمعه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۹ ] [ 23:57 ] [ علی اصغر بوجاری ]</font></div><div class="left" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 15px 0px 0px 20px; float: left;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">[&nbsp;<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">نظر بدهید&nbsp;</a>]</font></div></div></div><div class="post" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; width: 550px; background: url(&quot;image/823-3.jpg&quot;) center center repeat-y;"><h2 class="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; height: 65px; line-height: 50px; background: url(&quot;image/823-2.jpg&quot;) center top no-repeat;"><a title="فوری/فوری/فوری ثبت نام دوره ی ضمن خدمت پیشگیری ازبیماریهای تنفسی&nbsp; حاد" href="http://asgharbojari.blogfa.com/post/3504/%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b3%db%8c%c2%a0-%d8%ad%d8%a7%d8%af" style="margin: 0px 70px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(10, 60, 111); text-decoration-line: none;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">فوری/فوری/فوری ثبت نام دوره ی ضمن خدمت پیشگیری ازبیماریهای تنفسی&nbsp; حاد</font></a></h2><div class="context" style="margin: 10px; padding: 0px; line-height: 25pt; overflow: hidden;"><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">محتوی حاد تنفسی&nbsp;</font></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="http://uupload.ir/filelink/kHH6PpMngS9W/uq55_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7(1).pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(39, 174, 96);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://uupload.ir/filelink/kHH6PpMngS9W/uq55_بیماری_تنفسی_حاد-استان_ها(1).pdf</font></span></span></span></a></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></h2><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></p><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(192, 57, 43);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">فوری/فوری/فوری</font></span></span></span></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">ثبت نام دوره ی ضمن خدمت</font></span></span></span></h2><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(241, 196, 15);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">پیشگیری ازبیماریهای تنفسی&nbsp; حاد</font></span></span></span></h1><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;فرهنگیان&nbsp; عزیز برای ثبت نام فورا" تا پرنشده&nbsp;</font></span></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">به سایت ضمن خدمت سریعا: مراجعه فرمایید.</font></span></h2><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(192, 57, 43);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(39, 174, 96);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">سایت ضمن خدمت&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></h1><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);">&nbsp;&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);">لطفا"لینک زیر را کلیک کنید</span></strong></font></span></span></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(39, 174, 96);"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);">&nbsp;</span></span></span><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></font></h2><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><a rel="nofollow" href="http://ltms.medu.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(39, 174, 96);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(236, 240, 241);"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">http://ltms.medu.ir</font></span></span></a></span></h2><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="background-color: initial;">برچسب‌ها:&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">پیشگیری از</a><span style="background-color: initial;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b3%db%8c" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">بیماریهای تنفسی</a><span style="background-color: initial;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/%d8%ad%d8%a7%d8%af" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">حاد</a><span style="background-color: initial;">&nbsp;,&nbsp;</span><a href="http://asgharbojari.blogfa.com/tag/%d8%a8%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c" style="background-color: initial; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(31, 62, 197); text-decoration-line: none;">بوجاری</a></font></div></div><div class="date" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 63px; width: 550px; color: rgb(172, 5, 5); background: url(&quot;image/823-4.jpg&quot;) right bottom no-repeat;"><div class="right" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 15px 20px 0px 0px; float: right;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">[ چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۹ ] [ 22:43 ] [ علی اصغر بوجاری ]</font></div><div class="left" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 15px 0px 0px 20px; float: left;"><font size="4" face="arial, helvetica, sans-serif">[&nbsp;<a style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">نظر بدهید&nbsp;</a>]</font></div></div></div><div class="post" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; width: 550px; background: url(&quot;image/823-3.jpg&quot;) center center repeat-y;"><h2 class="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; height: 65px; line-height: 50px; background-image: url(&quot;image/823-2.jpg&quot;); background-position: center top; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a title=" حدود 3000 نمونه سوالات دوره پیشگیری از #بیماریهای #تنفسی #حاد ویرایش جدید text/html 2020-04-19T22:07:42+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری وبلاگ آوای خوزستان http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/928 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(192, 192, 192);" color="#cc0000">وبلاگ آوای خوزستان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" style="background-color: rgb(51, 204, 0);" color="#000099"><a href="http://asgharbojari.blogfa.com" target="" title="آوای خوزستان">http://asgharbojari.blogfa.com</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="C-post" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51); width: 530px; overflow: hidden; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);"><div class="CenterPost" style="padding: 10px 15px 5px; background: url(&quot;post2.gif&quot;) right center repeat-y; margin: 0px;"><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(236, 240, 241);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">با سلام</font></span></span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(236, 240, 241);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">همکاران عزیز فرهنگی : اگر در خواستی در مورد آزمون و یا مطالب درسی&nbsp; ویا طرح درس ویا ..................................................&nbsp; دارید</font></span></span></h2><h2 style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(236, 240, 241);"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="4">از طریق نظر بدهید و یا از طریق پیام به شماره همراه 09132287155)ارسال&nbsp; نمایید&nbsp; تا انشااله به یاری خداوند (در حد توان)در عرض 48&nbsp; ساعت انجام دهم.</font></span></span></h2></div></div></div> text/html 2020-04-08T10:54:10+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری جدول زما ن بندی نقل و انتقالات فرهنگیان عزیز و محترم سال 99 http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/926 <div style="text-align: center;"><h2 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="font-family: Impact, Chicago;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="background-color: rgb(241, 196, 15);">جدول زما ن بندی نقل و انتقالات فرهنگیان عزیز و محترم سال 99</span></span></span></h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(225, 225, 225);">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif"></p><h2 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(225, 225, 225);">&nbsp;</h2><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right; background-color: rgb(225, 225, 225);">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(225, 225, 225);"><span style="text-decoration-line: none; color: rgb(22, 160, 133);"><span style="background-color: rgb(236, 240, 241);"><a rel="nofollow" href="http://uupload.ir/filelink/FoMbXVaow7eC/dhtb_%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A_%D9%86%D9%82%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86.pdf" style="text-decoration-line: none; color: rgb(61, 75, 105);">http://uupload.ir/filelink/FoMbXVaow7eC/dhtb_جدول_زمان_بندی_نقل_و_انتقال_فرهنگیان.pdf</a></span></span></p><div><span style="text-decoration-line: none; color: rgb(22, 160, 133);"><br></span></div></div> text/html 2020-04-07T16:36:03+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری آموزش مینا(دوم و سوم ابتدایی ) http://mseyyedian.blog.ir http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/925 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(0, 0, 102);">آموزش مینا(دوم و سوم ابتدایی )</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a data-cke-saved-href="http://mseyyedian.blog.ir/" href="http://mseyyedian.blog.ir/"><font size="5" face="times new roman, times, serif">http://mseyyedian.blog.ir</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-04-10T18:44:05+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری آزمون ریاضی فروردین پنجم/آزمون علوم پنجم از دوبخش کارها آسان می شود(اهرم ها/دانلود آزمون مداد کاغذی فصل هفتم و هشتم ریاضی پایه‌ی دوم ابتدایی http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/801 <div align="center"> <div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><div class="post-title"><div class="p-title-mid" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large; color: #ff00ff;"><strong><a href="http://savad20.blogfa.com/post/8835" data-mce-href="http://savad20.blogfa.com/post/8835"><span style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center; color: #ff00ff;"><font color="#000099" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">آزمون ریاضی فروردین پنجم</font></span></a></strong></span><br data-mce-bogus="1"></div></div><div class="post-content"><div class="post-text"><div class="p-mid"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: large; color: #0000ff;"><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8245632218/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_1395.pdf.html" rel="nofollow" data-mce-href="http://s7.picofile.com/file/8245632218/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86_1395.pdf.html"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><img alt="" src="http://s1.picofile.com/file/7831312789/16.gif" data-mce-src="http://s1.picofile.com/file/7831312789/16.gif"></span></a></span><br data-mce-bogus="1"></p></div></div></div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><div class="CenterPost"><div class="CenterPost2"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 153); color: rgb(0, 0, 255);">آزمون علوم پنجم از دوبخش کارها آسان می شود(اهرم ها)</span></p><p><a title="" href="http://s7.picofile.com/file/8241862100/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.pdf.html" target="" rel="nofollow" data-mce-href="http://s7.picofile.com/file/8241862100/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85_%D9%87%D8%A7.pdf.html"><img width="420" height="294" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8241861918/102357943.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" data-mce-src="http://s7.picofile.com/file/8241861918/102357943.jpg"></a><br data-mce-bogus="1"></p><div id="lws_1"><div class="linkwithin_outer"><div class="linkwithin_inner" id="linkwithin_inner"><div class="linkwithin_text" id="linkwithin_text_1">&nbsp;</div></div></div></div></div></div><br><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: large; background-color: #ffff99; color: #ff0000;" data-mce-style="font-size: large; background-color: #ffff99; color: #ff0000;">دانلود&nbsp;آزمون مداد کاغذی فصل هفتم و هشتم ریاضی پایه‌ی دوم ابتدایی&nbsp;</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://uploadweb.ir/home/download/64776/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.PDF/" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://uploadweb.ir/home/download/64776/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.PDF/"><span><img width="184" height="39" alt="" src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif" data-mce-src="http://www.picofile.com/content/images/download_button.gif"></span></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#6600cc" style="background-color: rgb(255, 255, 153);">با تشکر از مدیریت محترم وبلاگ تخته سیاه جناب آقای عباس نظام دوست</font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#6600cc" style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><font color="#6600cc" style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"> <br></p><div class="post-content"> <div class="post-text"><div class="p-mid"><p style="text-align: center;"><strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8246646068/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_9501.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow"><font size="4">آزمون كلی دوم ابتدایی فروردین 95</font></a></strong></p> <p style="text-align: center;">اندیشه معلم</p></div></div></div></font><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#6600cc" style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><br></font></p></div></div></div> text/html 2016-04-10T18:26:29+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری کار برگ نشانه ی ط http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/800 <div align="center"> <div class="up" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large; background-color: rgb(255, 255, 153); color: rgb(255, 0, 255);">کار برگ نشانه ی ط </span><br></div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;">کاربرگ نشانه ی ط با تمرینات تصویری ،کامل کردنی،خواندنی وجمله سازی آماده ی دانلود است.با توجه به رو به پایان بودن نشانه های جدید خوشحال می شوم نظرات خود در مورد کاربرگ ها را اظهار نمایید .جهت دانلود روی نشانه ی تصویر کلیک کنید.</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br><a href="http://s7.picofile.com/file/8246662384/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%B7.pdf.html" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://s7.picofile.com/file/8246662384/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF_%D8%B7.pdf.html"><img width="149" height="173" alt="" src="http://axgig.com/images/20635123876264848663.gif" border="0" hspace="0" data-mce-src="http://axgig.com/images/20635123876264848663.gif"></a><br data-mce-bogus="1"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">با تشکر از مدیریت محترم وبلاگ کلاس درس اولی هاسرکار خانم صدیقه هاشمی یکشنبه 22 فروردین 1395</p></div> text/html 2016-04-10T17:29:55+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری آزمون اجتماعی پایه یپنجم - فروردین 95-تاآخردرس 19-دارای سوالات متنوع به همراه پاسخنامه تشریحی http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/799 <div align="center"> <div class="TopPost" style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><div class="TopPost2"><strong><a href="http://sakhtkoshan-sjt.blogfa.com/post-2113.aspx" data-mce-href="http://sakhtkoshan-sjt.blogfa.com/post-2113.aspx"><font color="#000066" size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">آزمون اجتماعی پایه یپنجم - فروردین 95</font></a></strong></div></div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span><strong>ارزشیابی اجتماعی پایه ی پنجم ابتدایی</strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span><strong>فروردین ماه 1395</strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span><strong>تاآخردرس 19</strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span><strong>دارای سوالات متنوع به همراه پاسخنامه تشریحی</strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" data-mce-src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span><strong><span><span>سوال </span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span>&nbsp;<a href="http://up44.ir/c9temhaz" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://up44.ir/c9temhaz"><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">http://up44.ir/c9temhaz</span></a></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://www.sakhtkoshan.ir/post/215" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://www.sakhtkoshan.ir/post/215"><span><strong><img width="216" height="166" alt="" src="http://s7.picofile.com/file/8244417226/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_2.gif" data-mce-src="http://s7.picofile.com/file/8244417226/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AE%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86_2.gif"></strong></span></a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><img alt="" src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" data-mce-src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">پاسخنامه </font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a href="http://up44.ir/rjn53jbd" target="_blank" rel="nofollow" data-mce-href="http://up44.ir/rjn53jbd">http://up44.ir/rjn53jbd</a></p></div> text/html 2016-04-10T16:12:55+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری پاور پوینت مساحت ذوزنقه کلاس پنجم /پاور پوینت مساحت لوزی - ریاضی کلاس پنجم http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/798 <div align="center"> <div class="Content"><p style="text-align: center;"><strong>پاور پوینت مساحت لوزی - ریاضی کلاس پنجم</strong></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8246366026/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B2%DB%8C.ppsx.html" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="" src="http://www.upsara.com/images/4zfl_untitled.png"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><strong>پاور پوینت مساحت ذوزنقه کلاس پنجم&nbsp;</strong></p><p style="text-align: center;"> <br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8246285368/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA_%D8%B0%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%82%D9%87.ppsx.html" target="_blank" rel="nofollow"><strong><img alt="" src="http://www.upsara.com/images/c8co_snapshot_2016-04-07_165444.jpg"></strong></a></p><p style="text-align: center;"> <span style="color: #ff0000;"><strong>این محتوا با آفیس 2013 طراحی شده است</strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b><br></b></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><b>باتشکر از مدیریت محترم وبلاگ مژده ی مهر سرکار خانم مژگان حسن کاشی </b></span></p> </div> </div> text/html 2016-04-10T11:38:21+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری دانلود 9 نمونه سؤال ریاضی پایه ششم دبستان از کل کتاب ( ویژه نوبت دوم ) http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/797 <div align="center"> <div class="head"><div class="title"><h2><a name="243" href="http://www.shkamali.ir/post/243">دانلود 9 نمونه سؤال ریاضی پایه ششم دبستان از کل کتاب ( ویژه نوبت دوم )</a></h2></div></div> <div class="content"> <center><img title="دانلود 9 نمونه سؤال ریاضی پایه ششم دبستان از کل کتاب ( ویژه نوبت دوم )" alt="دانلود 9 نمونه سؤال ریاضی پایه ششم دبستان از کل کتاب ( ویژه نوبت دوم )" src="http://up.shkamali.ir/view/136205/rizi%20sheshom.png" border="0"></center> <p>دانلود 9 نمونه سؤال ریاضی پایه ششم دبستان از کل کتاب </p><p><br></p><h2><p style="text-align: center;"><a title="دانلود 9 نمونه سؤال ریاضی پایه ششم دبستان از کل کتاب" href="http://up.shkamali.ir/info/136300/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA%202%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank"><img src="http://up.shkamali.ir/up/shkamali/download_button.gif"></a></p><p style="text-align: left;"><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.shkamali.ir/"><font size="2">دبستان شهید کمالی کردوان علیا</font></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.shkamali.ir/"><font size="2">shkamali.ir</font></a></p><p style="text-align: left;"><br></p></h2></div></div> text/html 2016-04-10T11:14:52+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری نمونه سؤالات امتحانی علوم تجربی پایه ی ششم دبستان ( فصل دوم- سرگذشت دفتر من ) http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/796 <div align="center"> <div class="head"><div class="title"><h2><a name="278" href="http://www.shkamali.ir/post/278">نمونه سؤالات امتحانی علوم تجربی پایه ی ششم دبستان ( فصل دوم- سرگذشت دفتر من )</a></h2></div></div> <div class="content"> <center><img title="نمونه سؤالات امتحانی علوم تجربی پایه ی ششم دبستان ( فصل دوم- سرگذشت دفتر من )" alt="نمونه سؤالات امتحانی علوم تجربی پایه ی ششم دبستان ( فصل دوم- سرگذشت دفتر من )" src="http://up.shkamali.ir/view/1400806/fasle%201-6.png" border="0"></center> <p style="text-align: center;">نمونه سؤالات امتحانی علوم تجربی پایه ی ششم دبستان ( فصل دوم- سرگذشت دفتر من )</p><p><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><h2 style="text-align: center;"><p><a title="نمونه سؤالات امتحانی علوم تجربی پایه ی ششم دبستان" href="http://up.shkamali.ir/info/1401604/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%D8%B4%D8%B4%D9%85%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank"><img src="http://up.shkamali.ir/up/shkamali/download_button.gif"></a></p><p><br></p><p><a href="http://www.shkamali.ir/"><font size="2">دبستان شهید کمالی کردوان علیا</font></a></p><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><a href="http://www.shkamali.ir/"><font size="2">shkamali.ir</font></a></span></p></h2> </div></div> text/html 2016-04-10T11:08:14+01:00 avayekhoozestan.mihanblog.com علی اصغر بوجاری آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان فصل اول و دوم - اعداد و الگوها و کسرها/دانلود دانلود کار در خانه مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم دبستان ( فصل اول - درس 1 تا 4 ) http://avayekhoozestan.mihanblog.com/post/795 <div align="center"> <div class="head" style="text-align: center;"> <div class="title"> <h2><a name="280" href="http://www.shkamali.ir/post/280" rel="nofollow">آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان فصل اول و دوم - اعداد و الگوها و کسرها</a></h2> </div> </div> <center><img title="آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان فصل اول و دوم - اعداد و الگوها و کسرها" alt="آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان فصل اول و دوم - اعداد و الگوها و کسرها" src="http://up.shkamali.ir/view/1403707/riazifasle1,2.png" border="0"></center> <p style="text-align: center;">آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان فصل اول و دوم - اعداد و الگوها و کسرها</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a title="آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان فصل اول و دوم - اعداد و الگوها و کسرها" href="http://up.shkamali.ir/info/1403690/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B5%D9%84%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%AA%D8%A7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B5%D9%84%202" target="_blank" rel="nofollow"><img alt="" src="http://up.shkamali.ir/up/shkamali/download_button.gif"></a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.shkamali.ir/" rel="nofollow"><span style="font-size: small;">دبستان شهید کمالی کردوان علیا</span></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.shkamali.ir/" rel="nofollow"><span style="font-size: small;">shkamali.ir</span></a></span></p><span style="color: #ff0000;"><div class="titlebar" style="overflow:hidden;"><h1><font size="3">دانلود دانلود کار در خانه مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم دبستان ( فصل اول - درس 1 تا 4 )</font></h1></div><p style="text-align: center;"> <br></p><div style="padding:10px;"> <div class="title"><span>مشاهده جزئیات فایل</span></div> <div class="body_c center"> <div align="center" class="img"><img src="http://up.shkamali.ir/thumb/1401177/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%201%20%D8%AA%D8%A7%204.png"></div> <div class="form"> <a class="btn primary" href="http://up.shkamali.ir/download/1401177/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%201%20%D8%AA%D8%A7%204.pdf">دانلود فایل</a></div></div></div></span><p style="text-align: center;"><br></p></div>